Ασφάλιση κατοικίας - Ποιες ενδεικτικές καλύψεις μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας;

Οι 20+1 ενδεικτικές καλύψεις που μπορείτε να βρείτε σε ένα συμβόλαιο κατοικίας.

1. Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία
 • φωτιά σε δάσος
 • πτώση κεραυνού
 • καπνό

2. Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από πιθανή έκρηξη.

Επιπλέον, αν η έκρηξη προκληθεί από:

 • λέβητα
 • καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • θερμοσίφωνα
 • καλύπτονται και οι ζημιές που θα προκληθούν στα ίδια τα αντικείμενα.

3. Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • πρόσκρουση οχήματος στην κατοικία ή και στην περίφραξή της
 • πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό
 • πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων, εφόσον προκληθεί από αιτία που καλύπτεται σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες.

5. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί υλικές ζημιές, για τις οποίες θα κριθούν υπεύθυνοι οι ασφαλισμένοι, και οι οποίες προέκυψαν από πυρκαγιά ή έκρηξη στην κατοικία σας.

6. Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων

Καλύπτονται τα έξοδα που αναλογούν για την επισκευή ζημιών σε:

 • κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους
 • χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο και αποτελούν περιουσία σας

7. Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

Σε περίπτωση ζημιάς, καλύπτονται τα έξοδα:

 • πυρόσβεσης και περιορισμού πυρκαγιάς. Καλύπτονται επίσης και οι ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί ή να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς στην κατοικία σας.
 • γενικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν, όπως έξοδα καθαρισμού της κατοικίας, τεχνικής επισκευής, κ.α.
 • κατεδάφισης και αποκομιδής των ερειπίων, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών και συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς

Kαλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών που αφορούν εργασίες πολιτικού μηχανικού για τις επισκευές της κατοικίας, μετά από ζημιά που καλύπτεται σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

9. Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από:

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • χαλαζόπτωση
 • θύελλα

10. Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών, όπως ακόμα τα έξοδα διερεύνησης και αποκατάστασης:

 • ύδρευσης
 • θέρμανσης
 • ψύξης
 • αποχέτευσης

11. Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Καλύπτονται οι ζημιές στο κτίριο που θα προκύψουν από τους διαρρήκτες στην προσπάθειά τους να το παραβιάσουν.

12. Απώλεια ενοικίων

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία που ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη της σε κάποιον τρίτο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης και μετακομίσει σε άλλη κατοικία, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για την απώλεια των ενοικίων.

13. Δόση στεγαστικού δανείου

Η κάλυψη αυτή αφορά σε ασφαλισμένη κατοικία για την οποία υπάρχει στεγαστικό δάνειο και η οποία έπαθε ζημιά, με αποτέλεσμα να καταστεί μη κατοικήσιμη, από αιτία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι δόσεις του στεγαστικού δανείου μέχρι και 6 μήνες μετά τη ζημιά ή μέχρι την αποκατάστασή της.

14. Νομική υποστήριξη

Καλύπτονται τα δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές για:

 • αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση της κατοικίας σας
 • υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, λόγω κατηγορίας εναντίον σας για παραβάσεις που έγιναν από αμέλεια

15. Θραύση τζαμιών

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν στα εξωτερικά τζάμια της κατοικίας σας, μαζί με τα έξοδα τοποθέτησής τους.

16. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Καλύπτονται οι ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της κατοικίας σας που θα προκύψουν από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

17. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών

Καλύπτονται τα έξοδα για τις ζημιές στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές που θα προκύψουν από:

 • βραχυκύκλωμα
 • υπερφόρτωση ηλεκτρικού δικτύου
 • υπέρταση
 • σχηματισμό τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος

18. Γενική αστική ευθύνη

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν υποστεί σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές στην περιουσία τους, από πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη της κατοικίας και της οικογένειάς του (πχ οικιακή βοηθός, κατοικίδια). Ακόμα παρέχεται αστική ευθύνη απο τη συμμεντοχή σε αθλήματα ή αθλητικές δραστηριότητες.

19. Κακόβουλες ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά της κατοικίας σας.

20. Κλοπή περιεχομένου

Καλύπτεται η κλοπή στο περιεχόμενο της κατοικίας σας, μετά από διάρρηξη ή ληστεία.

Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο από τους διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της κλοπής μετά από διάρρηξη ή ληστεία, ακόμα και αν δεν κλαπούν αντικείμενα.

21. Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία σας που θα προκύψουν:

 • άμεσα από σεισμό
 • έμμεσα από σεισμό, δηλαδή από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση και παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι)

 

 

 

 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Παναγή Τσαλδάρη 16
121 34, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 211 411 2761  

EMAIL

mylifepartners@mlp.gr

FOLLOW US

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

logo footer