Ασφάλιση Ζωής - Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής;

 

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συστήθηκε από την Πολιτεία, με βάση το νόμο 3867/3.8.2010 και την 2636/24.11.2010 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο να παρεμβαίνει σε περίπτωση που μια ασφαλιστική επιχείρηση κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή ανακαλείται η άδεια λειτουργία της για παράβαση νόμου.

Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρίας που πηγάζουν από ασφαλιστήρια Ζωής.

Σκοπός του είναι να προφυλάσσει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων με το να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου Ζωής της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες και εάν τούτο καταστεί ανέφικτο τότε να προχωρεί στην καταγγελία και λύση των συμβάσεων ασφαλίσεων και στην καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών στον ασφαλισμένο.

Η αποζημίωση αυτή θα είναι το 100% της ασφαλιστικής απαίτησης, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τις  30.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ασφάλισης ζωής για τις παροχές στη λήξη και στις εξαγορές και τις 60.000 Ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.

Με ρητή διάταξη του νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν ευθύνεται για απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συγχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, που συμμετέχουν κατά 50% ο καθένας στην καταβολή της εισφοράς επί των ετήσιων ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής.

Η εισφορά του ασφαλισμένου ανέρχεται ανά κλάδο επί του καθαρού ασφαλίστρου σε:

* 0,75%: Παραδοσιακά ασφαλιστήρια (Αποταμιευτικά, Ασφαλίσεις Ζωής & Ανικανότητας κ.λπ.)
* 0,4%:   Ασφαλιστήρια συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked)
* 0,75%: Συμπληρωματικές καλύψεις θανάτου και ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας
* 0%:      Νοσοκομειακές καλύψεις (αφού το Εγγυητικό κεφάλαιο δεν υπεισέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις)

Παράλληλα η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια περιοδικών καταβολών και τα 150 Ευρώ για τα ασφαλιστήρια ενιαίας καταβολής.
Η εφαρμογή του έχει ξεκίνησει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Παναγή Τσαλδάρη 16
121 34, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 211 411 2761  

EMAIL

mylifepartners@mlp.gr

FOLLOW US

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

logo footer